პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური შემოწმების სამმართველოს VIII განყოფილების უფროსი ინსპექტორი

ვაკანსია

თანამდებობის დასახელება - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური შემოწმების სამმართველოს VIII განყოფილების უფროსი ინსპექტორი

დამსაქმებელი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა - 11.05.2018წ.

თანამდებობრივი სარგო - 1185

ადგილების რაოდენობა - 3

სამსახურის ადგილმდებარეობა - ქ. თბილისი

სამუშაოს ტიპი - არანორმირებული

გამოსაცდელი ვადა - 6 თვე

 

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ატარებს დაწესებულებაში შესულ და დაწესებულებიდან გასულ პირთა (გარდა ბრალდებულის/მსჯავრდებულის) პირად სრულ და არასრულ შემოწმებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 • ახორციელებს პენიტენციურ დაწესებულებაში შესული და დაწესებულებიდან გაგზავნილი ამანათების შემოწმებას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 • უზრუნველყოფს დაწესებულებაში შემოწმებაგაუვლელი პირების დაშვების აღკვეთას;
 • უზრუნველყოფს დაწესებულებაში აკრძალული/არანებადართული ნივთების შეტანის აღკვეთას, კომპეტენციის ფარგლებში ახორცილებს მათი მიღების არხებისა და შესაბამისი პირების გამოვლენას;
 • შემოწმების განხორციელებისას აკრძალული/არანებადართული ნივთის აღმოჩენის შემთხვევაში, იღებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ზომებს;
 • აწარმოებს დაწესებულებაში შესული და დაწესებულებიდან გასული პირების აღრიცხვას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 • ახორციელებს დაწესებულებაში მიღებული და დაწესებულებიდან გაგზავნილი ამანათების აღრიცხვას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, მონაწილეობს შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაში;
 • ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს,  ასევე ასრულებს უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელი პირების დავალებებსა და მითითებებს.

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი ან სრული ზოგადი განათლება;
 • მუშაობის არანაკლებ 6-თვიანი გამოცდილება (სასურველია);
 • უცხო ენის ცოდნა (სასურველია);
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 • მამაკაცებისათვის სამხედრო ბილეთი ან წვევამდელის მოწმობა;
 • ასაკი -18 წელი

 

საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია (მეორე თავი);

ბ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

გ) პატიმრობის კოდექსი;

დ) საქართველოს კანონი ,,სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“;

ე) „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ივნისის №275 დადგენილება;

ვ) ,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 30 ივნისის №61 ბრძანება;

ზ) „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2017 წლის 3 ივლისის №52 ბრძანება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მისამართი - ქ. თბილისი, ზურაბ  ანჯაფარიძის ქუჩა №27

საკონტაქტო ტელეფონი - 2312745

 

დამატებითი ინფორმაცია:

 1. საკონკურსო განაცხადი მიიღება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე (www.moc.gov.ge) კონკურსის გამოქვეყნებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში.
 2. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.moc.gov.ge) მითითებულ მისამართზე ( ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს ) უთითებს სასურველი ვაკანსიის დასახელებას და აგზავნის მოთხოვნილ დოკუმენტაციას:

ა) Curriculum Vitae (CV);

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) სერტიფიკატის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

დ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

 

კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს ან/და არ არის წარმოდგენილი სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტაცია კონკურში მონაწილეობას ვერ გააგრძელებს.

 1. კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: ა) დოკუმენტაციის გადარჩევა, დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით; ბ) სპეციალური შემოწმება.
 2. კონკურსი ჩატარდება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში (მისამართი - ქ. თბილისი, ზურაბ  ანჯაფარიძის ქუჩა №27).

 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

კანდიდატის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია.  კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის საერთო შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრის საფუძველზე, დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.

სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური ვალდებულია მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ სამი სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს კანდიდატს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

 

 

 

FaceBook Twitter Google