საჯარო ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაცია > 1. ზოგადი ინფორმაცია
კატეგორიის დასახელება განახლების თარიღი
1.1 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.4 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.6 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
საჯარო ინფორმაცია არის ოფიციალური დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზი, მაკეტი, გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები), ანუ საჯარო დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია, ასევე საჯარო დაწესებულების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია;

ნებისმიერ პირს (ფიზიკურს და იურიდიულს, საჯარო დაწესებულებას) აქვს უფლება მიმართოს სამინისტროს და მოითხოვოს ამ უწყებაში დაცული საჯარო ინფორმაცია. საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია,
გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა;

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი სამინისტროში წარადგენს წერილობით განცხადებას. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა ასევე შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით, კერძოდ, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნა შესაძლებელია სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული
განცხადების ფორმის შევსების გზით და მისი საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის ელექტრონულ მისამართზე (adarakhvelidze@moc.gov.ge) გაგზავნით.

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა.

საჯარო ინფორმაციის ასლები ხელმისაწვდომია და დაუშვებელია დაწესდეს რაიმე სახის საფასური საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის, გარდა ასლის გადაღებისათვის აუცილებელი თანხის (მოსაკრებლის) ანაზღაურებისა (“საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად);