არქივი
შეიყვანეთ ტექსტი: 
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი
ვაკანსიათანამდებობის დასახელება - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტიდამსაქმებელი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროგანცხადების წ...
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი
ვაკანსიათანამდებობის დასახელება - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტიდამსაქმებელი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროგანცხადების წ...